โครงสร้างเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร เกษตรศาสตร์

นางจุฑามาศ วงศ์แสวง

หัวหน้าสำนักงานคณะบดี

นางจุฑาลักษณ์ ช่วยรักษ์
นักวิชาการเกษตร

นางสาวธัญหทัย สุขสมพืช
นักวิชาการสัตวบาล

ติดต่อสอบถาม Online
Press Start button to chat with our support

Start