นักศึกษาชั้นปี 4 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต


ติดต่อสอบถาม Online
Press Start button to chat with our support

Start