อาหารสัตว์เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์ และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 60 คือการลงทุนด้านอาหาร การตรวจและการวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและอาหารสัตว์ประเภทต่างๆ จึงสำคัญมาก และจำเป็นมาก ห้องปฏิบัตินี้ใช้ในรายวิชาการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ (Feed Analysis) ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในการตรวจคุณภาพด้วยสารเคมี ด้วยกล้องจุลทรรศน์ และเครื่องมือวิเคราะห์ค่าโภชนะในอาหารสัตว์ที่ทันสมัย ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ความชื้น เถ้า เยื่อใย และ NFE นอกจากนี้นักศึกษาที่ทำงานวิจัยด้านอาหารสัตว์ก็ได้ใช้ห้องปฏิบัติการนี้ในการทำงานวิจัย

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม Online
Press Start button to chat with our support

Start