วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร
         เน้นการเรียนรู้ทางด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ อาทิ สุกร สัตว์ปีก โคนม โคเนื้อ แพะ แกะ เป็นต้น โดยศึกษาในด้านพันธุ์สัตว์และลักษณะประจำพันธุ์ ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว์ พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สรีรวิทยาของสัตว์ อาหารและการให้อาหารสัตว์ โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยง เทคโนโลยีการเลี้ยงและการจัดการสัตว์ในระยะต่าง ๆ การจัดการของเสีย การป้องกันและควบคุมรักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์ม บัญชี และสถิติที่จำเป็นในการเลี้ยงสัตว์

ตัวอย่างการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา
  »  นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการเกษตร ในหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวนสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ
  »  นักโภชนศาสตร์สัตว์ โรงงานอาหารสัตว์
  »  นักปรับปรุงพันธุ์สัตว์
  »  พนักงานส่งเสริมการขายอาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ และสารเสริม (feed additive) และเคมีภัณฑ์ในฟาร์ม
  »  ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ประจำคลีนิค หรือโรงพยาบาลสัตว์
  »  พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  »  นักวิจัย
  »  รับราชการครูในโรงเรียนภาครัฐหรือเอกชน
  »  ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาทิเช่น เจ้าของกิจการฟาร์ม จำหน่ายเคมีภัณฑ์ จำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านอาหารและ ผลิตสัตว์เนื้อสัตว์
  จำนวนหน่วยกิต   หมวดวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   33 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   9 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   9 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   9 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   101 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   94 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาบังคับ   80 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาเลือก   14 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   140 หน่วยกิต 
หลักสูตรภาคปกติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร รหัส
สาขาวิชา
จำนวน
ที่รับ
ค่าธรรมเนียม
(ชำระวันรายงานตัว)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชา
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์      
   - แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 14002 35 13,500 บาท
รวมจำนวนที่รับทั้งสิ้น     35 คน
แผนการเรียนในรายละเอียด แขนงวิชาแขนงวิชาสัตวศาสตร์
ภาคการศึกษา รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มวิชา หน่วยกิต
1/63 **   พบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ห้อง พบที่ปรึกษา 0
1/63 VGE101   ตามรอยพระยุคลบาท ศึกษาทั่วไป 3(2-2-5)
1/63 VGE105   ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาทั่วไป 4(2-4-6)
1/63 VLE101   การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ศึกษาทั่วไป 0(3-0-6)
1/63 AAG112   ปฐพีวิทยา เอกบังคับ 3(2-2-5)
1/63 SBT101   ชีววิทยาพื้นฐาน เอกบังคับ 3(2-2-5)
1/63 SCH102   เคมีทั่วไป เอกบังคับ 3(3-0-6)
1/63 SCH103   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป เอกบังคับ 1(0-3-2)
2/63 VGE102   การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร ศึกษาทั่วไป 3(2-2-5)
2/63 VGE106   นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาทั่วไป 4(2-4-6)
2/63 VGE109   อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ ศึกษาทั่วไป 4(2-4-6)
2/63 AAG111   หลักการผลิตพืช เอกบังคับ 3(2-2-5)
2/63 AAG151   หลักการผลิตสัตว์ เอกบังคับ 3(2-2-5)
2/63 SCH222   เคมีอินทรีย์ เอกบังคับ 3(3-0-6)
2/63 SCH223   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ เอกบังคับ 1(0-3-2)
----------------------------
1/64 AAG251   โภชนศาสตร์สัตว์ เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
1/64 AAG253   โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
1/64 SBT206   สัตววิทยา เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
1/64 VGE103   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศึกษาทั่วไป 2(1-2-3)
1/64 VGE107   สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต ศึกษาทั่วไป 4(2-4-6)
1/64 SBT201   พันธุศาสตร์ เอกบังคับ 3(3-0-6)
1/64 SCH252   ชีวเคมี เอกบังคับ 3(3-0-6)
1/64 SCH253   ปฏิบัติการชีวเคมี เอกบังคับ 1(0-3-2)
2/64 AAG252   พืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
2/64 AAG254   กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
2/64 AAG357   การผลิตโคนม เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
2/64 VGE104   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน ศึกษาทั่วไป 2(1-2-3)
2/64 VGE108   ความเป็นสากลเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ศึกษาทั่วไป 4(2-4-6)
2/64 MEC101   หลักเศรษฐศาสตร์ เอกบังคับ 3(3-0-6)
2/64 SBT212   จุลชีววิทยาทั่วไป เอกบังคับ 3(2-2-5)
----------------------------
1/65 AAG351   การตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
1/65 AAG355   การผลิตสัตว์ปีก เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
1/65 AAG356   การผลิตสุกร เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
1/65 AAG358   การผลิตโคเนื้อและกระบือ เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
1/65 AAG360   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เลือกเฉพาะแขนง 3(3-0-6)
1/65 AAG454   เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
1/65 VLE205   ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ วิชาพื้นฐานเสริม 0(3-0-6)
1/65 SMS103   หลักสถิติ เอกบังคับ 3(3-0-6)
2/65 AAG301   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติ 2(90)
2/65 AAG302   เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติ 1(45)
2/65 AAG303   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์เกษตร เลือกเฉพาะแขนง 1(1-0-2)
2/65 AAG451   เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
2/65 AAG456   น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
2/65 AAG453   การจัดการของเสียจากสัตว์ เลือกเสรี 3(3-0-6)
2/65 AAG101   งานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตร เอกบังคับ 3(2-2-5)
2/65 AAG305   ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการเกษตร เอกบังคับ 3(2-2-5)
2/65 MGM212   การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเกษตร เอกบังคับ 3(3-0-6)
----------------------------
1/66 AAG401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติ 3(320)
1/66 AAG402   สหกิจศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติ 6(640)
2/66 AAG312   ระบบเกษตรยั่งยืน เลือกเฉพาะแขนง 3(3-0-6)
2/66 AAG404  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร ปฏิบัติ 3(0-6-3)
2/66 AAG460   การจัดการฟาร์มและธุรกิจ เลือกเฉพาะแขนง 3(3-0-6)
2/66 AAG461   ปศุสัตว์อินทรีย์ เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
         

 

 • สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ( http://www.vru.ac.th ) click

 •      ดาวน์โหลดใบสมัคร


 • ติดต่อสอบถาม Online
  Press Start button to chat with our support

  Start