วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

1. กีฏวิทยา
    - ศึกษาเกี่ยวกับ แมลง, สัตว์ขาปล้องอื่นๆ, การจัดการศัตรูพืช, อารักขาพืช, กีฏทางการแพทย์และสัตวแพทย์, อนุกรมวิธานแมลง ฯลฯ
2. เกษตรกลวิธาน, วิศวกรรมเกษตร
    - ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบน้ำ, ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบโรงเรือน, เครื่อจักรกลทางการเกษตร ฯลฯ
3. ปฐพีวิทยา
    - ศึกษาเกี่ยวกับ ดิน, ปุ๋ย, การจัดการดิน, การจัดการที่ดิน, การอนุรักษ์ดิน ฯลฯ
4. โรคพืช
    - ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการโรคของพืชที่มีสาเหตุจาก รา แบคทีเรีย ไส้เดือนฝอย ไฟโตพลาสมา การขาดธาตุ ธาตุเป็นพิษ, การจัดการศัตรูพืช, อารักขาพืช, ฯลฯ
5. พืชไร่
    - ศึกษาเกี่ยวกับพืชไร่ เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลังอ้อย, การปลูกบำรุงรักษา, การปรับปรุงพันธุ์พืช ฯลฯ
6. พืชสวน
    - ศึกษาเกี่ยวกับ ไม้ผล, ไม้ดอกไม้ประดับ, ผัก, สมุนไพร, การจัดสวน, ภูมิทัศน์, ภูมิสถาปัตย์ ฯลฯ
7. และสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่น อุตสาหกรรมเกษตร, ประมง, ป่าไม้, ธุรกิจเกษตร, เศรษฐศาสตร์เกษตร ฯลฯ

 • เน้นการเรียนรู้ทางด้านการผลิตพืชอย่างครบวงจร ทางพืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก-ไม้ประดับ พืชไร่ การเพาะเห็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเกษตรธรรมชาติ การขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และวิทยาการหลักการเก็บเกี่ยว.
 • ตัวอย่างการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

  งานราชการ, รัฐวิสาหกิจ

 • - หน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรฯ เช่น กรมวิชาการเกษตร, กรมส่งเสริมการเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร, องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ กรมการข้าว, กรมหม่อนไหม, กรมประมง, กรมป่าไม้, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมพัฒนาที่ดิน, กรมอุทยานแห่งชาติฯ, กรมปศุสัตว์, กรมควบคุมโรค, ธกส., องค์การสวนยาง, สกย., มหาวิทยาลัย, กทม., อบต., อบจ., เทศบาล ฯลฯ ตำแหน่งที่ทำก็เช่น นักวิชาการเกษตร, นักกีฏวิทยา, นักวิชาการโรคพืช, นักวิชาการสัตวบาล, นักวิชาการประมง, นักวิชาการป่าไม้, นักสำรวจดิน, อาจารย์, นักวิจัย, นักวิชาการสวนสาธารณะ ฯลฯ

 • * งานเอกชน
 • - บริษัทธุรกิจเอกชนต่างๆ เช่น บ.ทางการเกษตร, บ.เมล็ดพันธุ์, บ.ปุ๋ย, บ.สารเคมีทางการเกษตร, บ.กำจัดแมลง, บ.อาหารสัตว์, บ.รับจัดสวนและภูมิทัศน์ ไร่, สวน, ฟาร์ม เอกชนอื่นๆ ฯลฯ ตำแหน่งที่ทำเช่น พนักงานส่งเสริมการขาย, พนักงานขาย, สัตวบาลฟาร์ม, นักกีฏวิทยา, นักปฐพีวิทยา, นักโรคพืช, นักวิชาการเกษตร, นักวิจัย, ที่ปรึกษา ฯลฯ

 • * อาชีพส่วนตัว
 • - ทำนา ทำสวน ทำไร่ ประมง ป่าไม้ เพาะเห็ด ขายปู่ย ขอยเคมีภัณฑ์ ฯลฯ
 •   จำนวนหน่วยกิต   หมวดวิชา
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   33 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   9 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   9 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   9 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะด้าน   101 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   94 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาบังคับ   80 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเลือก   14 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   7 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
   จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   140 หน่วยกิต 
  หลักสูตรภาคปกติ
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร รหัส สาขาวิชา จำนวน ที่รับ ค่าธรรมเนียม
  ( ชำระวันรายงานตัว )
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  สาขาวิชา
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์      
     - แขนงวิชาสัตวศาสตร์ 14002 35 13,500 บาท
  รวมจำนวนที่รับทั้งสิ้น     35 คน
  แผนการเรียนในรายละเอียด แขนงวิชาแขนงวิชาสัตวศาสตร์
  ภาคการศึกษา รหัสวิชา รายวิชา กลุ่มวิชา หน่วยกิต
  1/63 **   พบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ห้อง พบที่ปรึกษา 0
  1/63 VGE101   ตามรอยพระยุคลบาท ศึกษาทั่วไป 3(2-2-5)
  1/63 VGE105   ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาทั่วไป 4(2-4-6)
  1/63 VLE101   การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ศึกษาทั่วไป 0(3-0-6)
  1/63 AAG112   ปฐพีวิทยา เอกบังคับ 3(2-2-5)
  1/63 SBT101   ชีววิทยาพื้นฐาน เอกบังคับ 3(2-2-5)
  1/63 SCH102   เคมีทั่วไป เอกบังคับ 3(3-0-6)
  1/63 SCH103   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป เอกบังคับ 1(0-3-2)
  2/63 VGE102   การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร ศึกษาทั่วไป 3(2-2-5)
  2/63 VGE106   นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาทั่วไป 4(2-4-6)
  2/63 VGE109   อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ ศึกษาทั่วไป 4(2-4-6)
  2/63 AAG111   หลักการผลิตพืช เอกบังคับ 3(2-2-5)
  2/63 AAG151   หลักการผลิตสัตว์ เอกบังคับ 3(2-2-5)
  2/63 SCH222   เคมีอินทรีย์ เอกบังคับ 3(3-0-6)
  2/63 SCH223   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ เอกบังคับ 1(0-3-2)
  ----------------------------
  1/64 AAG251   โภชนศาสตร์สัตว์ เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
  1/64 AAG253   โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
  1/64 SBT206   สัตววิทยา เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
  1/64 VGE103   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศึกษาทั่วไป 2(1-2-3)
  1/64 VGE107   สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต ศึกษาทั่วไป 4(2-4-6)
  1/64 SBT201   พันธุศาสตร์ เอกบังคับ 3(3-0-6)
  1/64 SCH252   ชีวเคมี เอกบังคับ 3(3-0-6)
  1/64 SCH253   ปฏิบัติการชีวเคมี เอกบังคับ 1(0-3-2)
  2/64 AAG252   พืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
  2/64 AAG254   กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
  2/64 AAG357   การผลิตโคนม เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
  2/64 VGE104   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน ศึกษาทั่วไป 2(1-2-3)
  2/64 VGE108   ความเป็นสากลเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ศึกษาทั่วไป 4(2-4-6)
  2/64 MEC101   หลักเศรษฐศาสตร์ เอกบังคับ 3(3-0-6)
  2/64 SBT212   จุลชีววิทยาทั่วไป เอกบังคับ 3(2-2-5)
  ----------------------------
  1/65 AAG351   การตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
  1/65 AAG355   การผลิตสัตว์ปีก เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
  1/65 AAG356   การผลิตสุกร เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
  1/65 AAG358   การผลิตโคเนื้อและกระบือ เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
  1/65 AAG360   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เลือกเฉพาะแขนง 3(3-0-6)
  1/65 AAG454   เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
  1/65 VLE205   ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ วิชาพื้นฐานเสริม 0(3-0-6)
  1/65 SMS103   หลักสถิติ เอกบังคับ 3(3-0-6)
  2/65 AAG301   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติ 2(90)
  2/65 AAG302   เตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติ 1(45)
  2/65 AAG303   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์เกษตร เลือกเฉพาะแขนง 1(1-0-2)
  2/65 AAG451   เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
  2/65 AAG456   น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
  2/65 AAG453   การจัดการของเสียจากสัตว์ เลือกเสรี 3(3-0-6)
  2/65 AAG101   งานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตร เอกบังคับ 3(2-2-5)
  2/65 AAG305   ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการเกษตร เอกบังคับ 3(2-2-5)
  2/65 MGM212   การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเกษตร เอกบังคับ 3(3-0-6)
  ----------------------------
  1/66 AAG401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติ 3(320)
  1/66 AAG402   สหกิจศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติ 6(640)
  2/66 AAG312   ระบบเกษตรยั่งยืน เลือกเฉพาะแขนง 3(3-0-6)
  2/66 AAG404  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร ปฏิบัติ 3(0-6-3)
  2/66 AAG460   การจัดการฟาร์มและธุรกิจ เลือกเฉพาะแขนง 3(3-0-6)
  2/66 AAG461   ปศุสัตว์อินทรีย์ เลือกเฉพาะแขนง 3(2-2-5)
           
 • สมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ( http://www.vru.ac.th ) click

 •      ดาวน์โหลดใบสมัคร


 • ติดต่อสอบถาม Online
  Press Start button to chat with our support

  Start