FAQs คำถามที่พบบ่อย

      ไม่สามารถผ่อนได้คะ ในภาคเรียนแรกนักศึกษาต้องชำระเต็มจำนวนคะ เมื่อเข้ามาศึกษาแล้วนักศึกษาสามารถกู้ยืมทุนเพื่อการศึกษา (กยศ) ได้คะ.
      วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เช่น ชีวะ เคมี เคมีอินทรีย์ วิชาหมวดการศึกษาทั่วไป และภาษาอังกฤษ และวิชาพื้นฐานของหลักสูตร เช่น หลักการผลิตสัตว์ หลักการผลิตพืช เป็นต้น ตั้งแต่การผลิต ยันแปรรูปเลยจ้า โคเนื้อ โคนม ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ผลิตภัณฑ์นม ไส้กรอก ผสมพันธุ์ เป็นต้นจ้า.
      ค่าเสื้อผ้าของคณะไม่มีค่ะ ปี1 ใส่แต่ชุดนักศึกษา และมีเสื้อโปโลที่มหาวิทยาลัยทำออกมาให้ใส่ทำกิจกรรมค่ะ ราคาไม่แพง ส่วนค่าหนังสือ มีเฉพาะบางวิชา ซึ่งอาจารย์อาจแนะนำให้อ่านจะหาซื้อ หรือซีร็อกก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นค่าเอกสารพวกชีทมากกว่าค่ะ เทอมหนึ่งเรียน 7-8 วิชาอาจจะตกวิชาละ 100-300 บาท อันนี้แล้วแต่วิชาคะ.
  วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร >> จบปริญญาตรี (ทุกสาขา)
  วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช >> จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า (ทุกสาขา)
  วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวศาสตร์ >> จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า (ทุกสาขา)
  วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ >> จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า (ทุกสาขา)
  วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร >> จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า (สาย วิทย์) .
      ไม่รวมค่ะเรียนมหาวิทยาลัยไม่มีหนังสือเรียนประจำวิชาค่ะ ที่เรียกเก็บ คือ ค่าเทอม ค่าหน่วยกิตแบบเหมา ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย คณะ บำรุงห้องสมุด สาธารณูปโภคต่างๆ ที่จะอำนวยความสะดวกในการศึกษา รวมถึงค่าประกันอุบัติเหตุหมู่ เป็นต้นค่ะ.
      ได้ค่ะ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการโอนชุดวิชาให้แก่ผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา โดยให้โอนชุดวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี หรือสัมฤทธิบัตรตามโครงการสัมฤทธิบัตร เข้าสู่ชุดวิชาที่ปรากฎในหลักสูตรระดับปริญญตรีที่เข้าศึกษาใหม่.
      สามารถเข้าไปดูรอบการประกาศรับสมัครได้ที่ >> http://ent.vru.ac.th/Cooperative_Register/pages/Homepage_Cooperative.php ค่ะ .
      หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-0674-7 โทรสาร 02-529-2580 หรืออีเมล์ presoffice@vru.ac.th หรือทาง Facebook งานสื่อสารองค์กรวไลยอลงกรณ์, เพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ นอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆ ให้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ IG:vru_valaya, Twitter: vru_valaya, Youtube: vru channel ค่ะ .
ติดต่อสอบถาม Online
Press Start button to chat with our support

Start